AWOMUU

1,2;5,6-Di-O-isopropylidene--L-talofuranose

Identifier AWOMUU
Author(s) Jinq-Chyi Lee, Shu-Wen Chang, Chih-Cheng Liao, Fa-Chen Chi, Chien-Sheng Chen, Yuh-Sheng Wen, Cheng-Chung Wang, S.S.Kulkarni, R.Puranik, Yi-Hung Liu, Shang-Cheng Hung
Literature Reference Chem.-Eur.J. (2004), 10, 399, doi:10.1002/chem.200305096
Formula C12 H20 O6
Compound Name 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-b-L-talofuranose
Synonym
Space Group P 21 21 21
Cell Lengths a 5.4511(14) b 12.273(3) c 20.543(4)
Cell Angles a 90 b 90 g 90
Cell Volume 1374.35
Z, Z' Z: 4 Z': 1
R-Factor (%) 3.9
Disorder
Polymorph